Reactie PokerBond op zaak Mengerink

Vrijdag 2 december 2011 was een mogelijk historische dag voor pokerend Nederland. Pokerspeler Joost Mengerink won een geschil met de Belastingdienst, en zou derhalve – in tegenstelling tot wat de Kansspel- belasting zegt – niet belastingplichtig zijn over zijn buitenlandse live cashes? Rolf Slotboom vroeg Terence Vink, advocaat van Joost Mengerink en tevens lid van de RvA van de PokerBond, naar de mogelijke gevolgen van deze uitspraak.

Een uitspraak met mogelijk verregaande implicaties”, aldus Terence Vink. In een uitgebreide reactie aan Rolf zei Vink het volgende:


***

Beste Rolf,


Als trots lid van de Raad van Advies van de Pokerbond informeer ik je even als volgt:

 De procedure is gevoerd door professioneel pokerspeler Joost Mengerink (zie foto) en ondergetekende. Onze uitspraak is baanbrekend, aangezien de Rechtbank heeft geoordeeld dat de Nederlandse kansspelbelasting in strijd is met het EU-recht. Belangrijk hierbij is te beseffen dat in geschil was de prijzen die Joost heeft gewonnen met meerdaagse pokertoernooien in Praag en Budapest. Ons primaire geschilpunt was, in tegenstelling tot de Fiscale Pokerprocedure, dat meerdaagse pokerspelen geen kansspel is. Op ons primaire standpunt hebben wij vooralsnog verloren.

Desalniettemin zijn de gevolgen van de uitspraak verstrekkend. In de wet op de Kansspelbelasting wordt een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen prijzen die worden gewonnen door spelers die in Nederland wonen en bij het Holland Casino prijzen winnen en binnen de EU. In het laatste geval heft Nederland kansspelbelasting van de speler en wordt geen rekening gehouden met de inleg. In binnenlandse situaties wordt van de organisator geheven en wordt wel rekening gehouden met de inleg. Voor dit onderscheid is geen rechtvaardiging te vinden en dus in strijd met het EU-recht. Kortom, een Nederlandse pokerspeler wordt belemmerd om deel te nemen aan pokertoernooien buiten Nederland en binnen de EU.

De uitspraak is niet alleen relevant voor meerdaagse pokertoernooien, maar ook voor gewonnen prijzen via websites die vanuit de EU worden geëxploiteerd. Daarnaast kunnen pokerspelers die reeds van bezwaar en-of beroepsmogelijkheid gebruik hebben gemaakt ook een succesvol beroep doen op deze uitspraak, aangezien voor hen het oude recht nog van toepassing zal zijn. Indien de aanslag onherroepelijk vaststaat, er kan dan niet meer rechtsgeldig bezwaar- of beroep worden gemaakt tegen de aanslag, is er geen rechtsingang om tegen de aanslag op te komen.

De ongerechtvaardigde belemmering kan uitsluitend worden herstel door een wetswijziging, waarbij het voor de hand zal liggen dat de maatstaf van heffing voor buitenlandse toernooien in overeenstemming moet worden gebracht met de Nederlandse. In de maatstaf van heffing moet dan rekening worden gehouden met de inleg. Administratief zal dat een hele klus worden, waarbij internationale informatie-uitwisseling ook een rol speelt. Deze wetswijziging kan slechts beperkt terugwerkende kracht hebben. Voor de Pokerbond is nu een schone taak weg gelegd om verder actie te voeren tegen de kansspelbelasting, in de hoop dat deze mogelijk wordt afgeschaft.

Wij verwachten dat de Belastingdienst in hoger beroep zal gaan tegen de uitspraak. Indien dat het geval is, zullen wij ook incidenteel in hoger beroep gaan voor wat betreft ons standpunt dat meerdaagse pokertoernooien geen kansspel is. Met ons juridisch gevecht willen wij een brug bouwen voor andere pokerspelers. Hiervoor kunnen pokerspelers zich wenden tot  [email protected] of  [email protected].

***


Rechtskracht uitspraak

Vervolgens heeft Rolf aan Terence gevraagd of pokerspelers zich nu eventueel al zouden kunnen beroepen op deze zaak. Kan dit nu al of kan het pas als de zaak ook in hoger beroep / Hoge Raad is gewonnen, danwel als de overheid afziet van hoger beroep? In zijn antwoord geeft Terence Vink aan:

***

Alle spelers kunnen zich er al op beroepen. De uitspraak heeft zeker rechtskracht. De belastingdienst kan wel beslissing aanhouden tot het hoger beroep in zaak Mengerink.

***

Enkele misverstanden

De PokerBond zet zich ook in voor een betere fiscale regelgeving. Deze inzet is echter politiek van aard en richt zich derhalve op toekomstige regelgeving ten aanzien van poker. In het rapport van de PokerBond van 5 april jl. stond o.a. reeds een uitgebreid stuk over de onrechtvaardigheid in de verschillende benadering van het voorwerp van belasting in internationale situaties:

***

“…De huidige fiscale regelingen zijn voor deze groep spelers niet praktisch en worden bovenal als onrechtvaardig ervaren. Praktische bezwaren zijn gelegen in de stroeve toepassing van regels met betrekking tot vrijstelling ter voorkoming van dubbele heffing. De onrechtvaardigheid is voornamelijk gelegen in de verschillende benadering van het voorwerp van belasting:

Het voorwerp van belasting wordt momenteel bij zowel de binnenlandse aanbieder (artikel 3, lid 1, sub a) als bij de deelnemer aan online poker (artikel 3, lid 1, sub c) gesteld op het verschil tussen de in een tijdvak ontvangen (of gedane) inzetten en de ter beschikking gestelde (of gewonnen) prijzen. De binnenlandse aanbieder krijgt zelfs de aanvullende mogelijkheid om dit verschil, als het negatief is, te verrekenen met een positief verschil over een volgend tijdvak (artikel 5a, lid 3).

Voor deze groep pokerspelers wordt het voorwerp van belasting (artikel 3, lid 1, sub b) echter slechts bepaald op basis van de prijzen als losstaande feiten. Het is voor deze groep spelers daarmee, in tegenstelling tot zowel de binnenlandse aanbieder als de huidige deelnemer aan online poker, niet mogelijk gedane inzetten (kosten, zoals inschrijfgelden voor toernooien waarbij geen winsten worden behaald) in een tijdvak mee te wegen in het voorwerp van belasting.

Wij achten deze verschillen niet reëel en onrechtvaardig en wij pleiten derhalve voor een soortgelijke benadering van het voorwerp van belasting waarbij deze groep pokerspelers, evenals benoemd in artikel 3, lid 1, sub a en artikel 5a, lid 3 van de wet op de kansspelbelasting, de mogelijkheid krijgt naast de behaalde winsten rekening te houden met de in een tijdvak gedane inzetten. Een voor de hand liggend tijdsvak zou hier het complete toernooiseizoen (jaar) zijn…”

***

Relatie
In een korte reactie laat de PokerBond nog weten wat haar relatie ten opzichte van enkele andere instanties en personen is.

***

De Stichting Nederlandse PokerBond houdt zich niet bezig met in het verleden ontstane belastingaanslagen of andere individuele gevallen. Wij zijn uiteraard wel bijzonder geïnteresseerd naar de vorderingen van verschillende zaken. Vanuit die achtergrond plaatsen wij ook regelmatig de updates van de Stichting Fiscale PokerProcedure. Wij hebben overigens geen enkele relatie met deze stichting. Deze stichting is een zelfstandige rechtspersoon, welke op initiatief van pokerspelers is opgericht.

***

Bron: PokerBond.nl. Kijk voor meer informatie over wat de PokerBond doet op de website.

PokerCity Workshops 1000x258