Bericht VMW Taxand aan deelnemers proefprocedure

VMW Taxand staat al geruime tijd een grote groep pokerspelers bij in hun langlopende zaak tegen de belastingdienst. Na de doorbraak in de zaak Mengerink van afgelopen vrijdag, stuurde het advocatenkantoor vandaag aan haar cliënten een bericht met betrekking tot de proefprocedure.

In een onderhoud met de redactie van PokerCity benadrukte het advocatenkantoor nogmaals open te staan voor vragen omtrent de proefprocedure in zijn algemeenheid en het gevolg van de uitspraak in de zaak Mengerink voor de proefprocedure. VMW Taxand liet tevens weten dat deze zaak slechts betrekking op één van de punten van de proefprocedure heeft. De zaak ligt in zijn geheel een stuk ingewikkelder en gecompliceerder dan bij Joost Mengerink, daar er een grote groep spelers met meerdere vraagstukken vertegenwoordigd worden.

Naast VMW Taxand is er een stichting in het leven geroepen, de Stichting Fiscale Pokerprocedure, waar enkele pokerspelers zitting in hebben. Ook met hen kan contact opgenomen worden met betrekking tot vragen omtrent deze zaak.

De brief zoals de deelnemers aan de proefprocedure vandaag ontvangen hebben:

***

Update Fiscale Pokerprocedure

5 december 2011
 
Beste deelnemers aan de proefprocedure,
 
Afgelopen vrijdag is er een baanbrekende uitspraak van de rechtbank Haarlem inzake de kansspelbelasting gepubliceerd (Rechtbank Haarlem, 24 november 2011, LJN: BU6574). Hoewel de fiscale rechter na de uitspraak van rechtbank Leeuwarden van oktober 2010 wederom bepaalde dat poker (Texas Hold’em variant) een kansspel was, is de uitspraak uitermate gunstig voor de lopende fiscale pokerprocedures. Het betrof een situatie waarin een Nederlandse pokerspeler had deelgenomen aan een live pokertoernooi in een ander land van de Europese Unie. In deze procedure is ook het argument van strijdigheid met het EU-recht naar voren gebracht, omdat de belastingdruk van winsten behaald bij buitenlandse toernooien zo verschillend behandeld worden ten opzichte van winsten behaald in Nederland. De rechtbank heeft dit beroep gegrond verklaard. De rechtbank is van mening dat de Wet op de Kansspelbelasting op dit punt in strijd is met het Europees recht en heeft de naheffingsaanslagen kansspelbelasting vernietigd!
 
Voor de Nederlandse (live) pokeraars is dit een ontzettend gunstige uitspraak. De rechtbank heeft nu immers bevestigd dat het verschil in belastingdruk tussen een binnenlands en een toernooi in een andere lidstaat niet gerechtvaardigd is en acht de Wet op de Kansspelbelasting op dit punt niet geldig. Aan deze uitspraak kan tevens worden ontleend dan men zich op een pleitbaar standpunt heeft gesteld dat geen kansspelbelasting was verschuldigd en dat de Belastingdienst derhalve geen boetes kan opleggen.
 
Deze uitspraak ziet op dit moment alleen op live toernooien gehouden in de EU (en dus niet daarbuiten). We achten evenwel de kans groot dat de door de rechter gehanteerde argumentatie ook zal gelden voor de lopende fiscale pokerprocedures die primair zien op online poker
 
Invloed voor de proefprocedure

 
Deze uitspraak is van groot belang voor de proefprocedure en beantwoordt reeds één vraag die speelt, namelijk of de wetgeving zoals deze gold na 1 november 2008 nietig is ten opzichte van deelname aan een live pokertoernooi in het buitenland.
 
De overige vragen zijn echter nog onbeantwoord:
1.         is de wetgeving zoals deze gold vóór 1 november 2008 tevens in strijd met het Europees recht?
2.         is de wetgeving van na 1 november 2008 tevens nietig ten opzichte van de deelname aan (online) poker waarbij de aanbieder buiten de EU is gevestigd?
3.         indien de wetgeving niet nietig is, wanneer geldt dan de vrijstelling voor buitenlandse prijzen, en
4.         kan de kansspelbelasting worden verrekend met de inkomstenbelasting?
 
De uitspraak van de Rechtbank Haarlem is zeer nadelig voor de Belastingdienst en wij verwachten dan ook dat tegen de uitspraak hoger beroep zal worden aangetekend en dat de zaak voor het Gerechtshof zal worden gebracht (van daar kan men nog naar de Hoge Raad en het Europese Hof). We kunnen er derhalve nog niet vanuit gaan dat deze uitspraak definitief is. Deze uitspraak is echter een enorme steun in de rug van de pokeraars en bevestigd ons vertrouwen in de Fiscale pokerprocedure.
 
Voortgang proefprocedure

Hierbij berichten wij jullie tevens graag omtrent de verdere voortgang van de proefprocedure in de afgelopen maanden.
 
In de procedures hebben wij in augustus respectievelijk september de beroepschriften ingediend. Voorts kreeg de Belastingdienst de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen. Een verweerschrift dient binnen 6 weken te worden ingediend. Er kan echter tweemaal voor max. 4 weken uitstel worden verleend. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de rechtbank het verweerschrift opvraagt bij de wederpartij. Helaas is in dit proces enige vertraging opgetreden waardoor de termijnen laat van start zijn gegaan.
 
Op dit moment wachten wij op het verweerschrift van de Belastingdienst. In één procedure is op 28 november jl. voor de eerste maal uitstel verleend en wij verwachten derhalve uiterlijk binnen 8 weken dit verweerschrift te ontvangen. In de andere procedure is ongeveer 2 weken geleden het verweerschrift pas opgevraagd waardoor de Belastingdienst vanaf dat moment nog 12 weken had om het verweerschrift in te dienen. Onze verwachting is echter dat beide verweerschriften nagenoeg gelijkluidend zullen zijn en wij zullen dan ook contact opnemen met de Belastingdienst om te verzoeken of de procedure iets versneld kan worden en of een verzoek om uitstel in ieder geval achterwege kan blijven.
 
Nadat wij het verweerschrift hebben ontvangen bestaat nog de mogelijkheid om eenmaal schriftelijk te corresponderen (met een conclusie van repliek en dupliek). Voor deze stukken gelden dezelfde termijnen als voor het beroepschrift en het verweerschrift. Om de vertraging te beperken zullen wij niet het initiatief nemen voor deze ronde en ernaar streven dat op korte termijn een zitting wordt gepland (mocht een schriftelijke reactie op het verweerschrift van de Belastingdienst noodzakelijk zijn, dan zullen we dit uiteraard wel indienen).
 
Eerder hebben wij de verwachting uitgesproken dat de zitting in de tweede helft van dit jaar zal plaatsvinden. Dit zal niet meer haalbaar zijn. Wij hopen dat de zitting in het eerste kwartaal van 2012 zal plaatsvinden en zullen ons ervoor inzetten om dit te bereiken.
 
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons of het bestuur van de stichting.
 
Met vriendelijke groet,
VMW Taxand
***
PokerCity Workshops 1000x258